Keemia meie elus ja “Rohelise keemia” tähendus

Kemikaalid on elu ehituskivid. Keemia on kōik materiaalne meie ümber – nii elus kui eluta, taimne, loomne vōi mineraalne. Meie kehades toimub pidevalt sadu ja tuhandeid keemilisi reaktsioone.

Planeedil Maa ja meie päikesesüsteemis ei ole midagi ”keemiavaba”, kogu meie elu ongi keemia kōikides selles avaldusvormides. Isegi Päike, mis teeb elu Maal vōimalikuks, koosneb keemilistest ainetest.

Kemikaalid annavad suure panuse meie majandusse, ilma keemiata poleks toimunud ühiskonna arengut, aga saavutatu hind on olnud kōrge. Tööstuse ja pōllumajanduse kiire areng on kahjustanud Maad ja hävitanud loodust.

Kemikaalide arukas haldamine nende elutsükli vältel – alates tootmisest kuni kōrvaldamiseni – on väga oluline, et vältida kahjulikku mōju inimtervisele ja keskkkonnale.

Päevakorda on kerkinud keemiatööstuse SÄÄSTEV areng – ressursside uuendamine ja säästlik kasutus, seotuna ohtlike jäätmete vähendamise ja keskkonnakaitsega. Sellist lähenemist tuntakse ka ”rohelise keemia” nime all.

Märgised ja sertifikaadid

Turgudel leidub palju erinevaid tooteid, mis on märgistatud vōi sertifitseeritud mingi organisatsiooni vōi grupi poolt vastavalt nende juhistele ja kriteeriumidele. Euroopas vōib kohata vähemalt paarikümmet märgistust, enamik neist aktuaalsed pōllumajanduses, loomakasvatuses ja toiduainetetööstuses. Populaarsed on ka nn. “loodustooted” nii kosmeetika kui hügieeni valdkonnas.
Puhastusainete osas on erinevate märgistuste valik väiksem. Märgistuse puudumine isenesest ei tähenda, et toode oleks tingimata ohtlik tarbijale vōi keskkonnale.
Igal märgistusel on välja töötatud teatud kriteeriumid toodete erinevate gruppide osas, milledele antud tooted peavad vastama, et märgistust taotleda. Neid kriteeriume uuendatakse aeg-ajalt ja lisatakse uusi.
Juhul kui mingi tootegrupi osas puuduvad kriteeriumid, ei saa neid tooteid ka märgistada. Märgistus on oluline informatsioon tarbijale ja ka teatud garantii toote omaduste suhtes. Siiski on alati vōimalik saada vajalikku informatsiooni toote omaduste ja vōimalike ohtude kohta toote ohutuskaardilt, mis tarbijale alati kättesaadav peab olema.
Euroopa puhastusainete turul on tegemist pōhiliselt nelja erineva märgistusega:

SVANEN
Pōhjamaade tuntuim keskkonnamärgistus. Asutatud juba 1989 ja kontrollib toodete ning teenuste mōju keskkonnale kogu nende elutsükli vältel toorainest jäätmeteni, visiooniks tarbimise ja ühiskonna jätkusuutlikkus. Litsentsi saamiseks on püstitatud kōrged nōudmised nii keskkonna, tervise kui kvaliteedi suhtes. Tootja on kohustatud dokumenteerima ja esitama toote funktsionaalsuse testid, et tagada toote kvaliteet.
Siiski ei ole see märgistus eriti range, mis puutub kasutatavate toorainete looduslikku päritolu vōi ökoloogilisust.

ECOCERT
Prantsuse sertifitseerimisorganisatsioon, asutatud 1991 ja väga levinud märgistus terves Euroopas, pōhiliselt toiduainete- ja kosmeetikatööstuses. Kontrollib toote sisaldust, tooraineid, tootmisprotsessi ja pakendit, kuid ei nōua funktsioontestide läbiviimist ja raportit.
Kriteeriumid ei anna mingit garantiid, et toode on 100% looduslik või 100 % ökoloogiline vōi funktsioneeriv, seetōttu on levinud arvamus, et ECOCERT kriteeriumid on liigagi leebed ega sobi tōsisele ”rohelise keemia” tootjale.
Puhastusainetele on alates 01.11.2012 kohaldatud sertifitseering kahel erineval tasemel:

1. Natural Detergents, looduslikud või loodussōbralikud puhastusained
Vōib sisaldada ka sünteesiprodukte ja puuduvad miinimummäärad loodusest pärinevate ja ökoloogiliste toorainete osas.

 

 

2. Natural Detergents made with Organic level, looduslikud ökoloogilised puhastusained
Peab sisaldama loodusest pärinevaid tooraineid ja ökoloogilisel teel saadud tooraineid vähemalt antud miinimummäära ulatuses.

 

 

ECO GARANTIE
Asutatud Belgias 2004 kui ökomärgistus kosmeetilistele toodetele, nüüdseks hōlmab ka pesu- ja puhastusvahendeid. Nōuded on veidi kōrgemad EL kemikaalide seadusandluse sätetest, pöörates suurt tähelepanu tootmisprotsessile ja ladustamisele (ōiglane tasu töö eest, toodete ōiglased hinnad tarbijale, inimōigused). Keelatud on testimine loomadel, geenmodifitseeritud ja fossiilse päritoluga toorained, sünteetilised värvi- ja lōhnaained, silikoonid. Tooted ja pakendid peavad olema bioloogiliselt lagunevad. Märgistus ei nōua funktsionaalsuse vōi kvaliteedi teste.

ECOLABEL
Euroopa Liidu 1992. aastal loodud ökomärgis, mida peetakse kōige rangemaks keskkonnamärgiseks.
Nimetatud ka Euro-Lilleks kuulub see nn. esimest tüüpi keskkonnamärgiste hulka ning selle eesmärk on:
1. Edendada tooteid, millede kasutamisel väheneb negatiivne mōju keskkonnale, vōrreldes sama tooterühma teiste toodetega.
2. Aidata kaasa ressursside tōhusale kasutamisele ning keskkonnakaitse kōrgele tasemele.
3. Anda tarbijale märgistatud toodete kohta usaldusväärset ja teaduslikult pōhjendatud teavet.
Toodet kontrollitakse kogu elutsükli vältel toorainest jäätmeteni, selle mōju keskkonnale ja tervisele, aga samuti toote funktsionaalsust ja kvaliteeti.
Kriteeriumid vaadatakse üle reeglipäraselt ja karmistatakse pidevalt.
EL ökomärgise andmist reguleerib Euroopa Parlamendi ja Nōukogu määrus nr. 66/2010.

Mis on CLP määrus ja miks see oluline on?

Kui puutud kokku puhastusvahenditega, siis on sul õigus ja vajadus teada võimalikest ohtudest, et kaitsta iseennast ja keskkonda. Nende õiguste tagamiseks võttis Euroopa Parlamendi Nõukogu vastu CLP määruse, mis jõustus 20.01.2009

CLP = Classification, Labelling and Packaging = klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine.

CLP määrusega nähakse ainete ja segudega seotud ohtudest teavitamiseks ette kaks vahendit, milleks on märgistus ja ohutuskaardid.

Määrusega tagatakse, et EL tarbijat teavitatakse selgelt kemikaalidega kaasnevatest ohtudest märgistusel olevate standardlausete ja piktogrammidega toote etiketil ja ohutuskaardil.

Toote märgistamine on kohustuslik kõigile tootjatele ja tarnijatele, kui toode sisaldab ühte või mitut ohtlikuks klassifitseeritud toorainet koguses, mis ületab teatud künnise.

Ohupiktogrammide eesmärgiks on anda asjaomase ohu kohta konkreetset teavet.

Kõige tavalisemad pesu- ja puhastusainetel leiduvad ohupiktogrammid on järgmised:

Söövitavad ained ja segud  
Nahasöövitus
Raske silmakahjustus

Hingamisteede ärritus  
Naha ja silmade ärritus
Äge mürgisus (allaneelamisel, sissehingamisel kahjulik)
Narkootiline toime
Ohtlik osoonikihile

 

Ohupiktogrammide puudumine etiketil ja ohutuskaardil näitab, et toote instruktsioonidekohasel tarbimisel ei kaasne mingeid ohtusid ei tarbijale ega keskkonnale.

TASUTA TOODE
15% KUPONG
⭐⭐⭐⭐⭐
10% KUPONG
-20% KUPONG
⭐⭐⭐⭐⭐
15% KUPONG
10% KUPONG
⭐⭐⭐⭐⭐
-20% KUPONG
⭐⭐⭐⭐⭐
TASUTA TOODE
Liitu meie uudiskirjaga ja võida endale auhind!
Sisesta enda e-post ja veereta Õnneratast. Pane oma õnn proovile!
Reeglid: 
  • Õnneratast saab veeretada ainult ühe korra
  • Võidetud kupongi saab kasutada kuni 01.06.2019